Van deeltijd naar voltijd of andersom - student.uva.nl (2023)

Cookie Consent

De UvA gebruikt cookies en vergelijkbare technieken voor het functioneren, meten en optimaliseren van de website. Die worden ook benut om bijvoorbeeld YouTube-video's te kunnen tonen en voor marketingdoeleinden. Dat betekent dat je internetgedrag kan worden gevolgd. Als je op ‘Accepteer alle cookies’ klikt, ga je hiermee akkoord.

Welke opleiding volg je?

Laatst gewijzigd op 02-12-2022

Je kunt je inschrijving wijzigen van deeltijd naar voltijd, of andersom: van voltijd naar deeltijd. Dat laatste kan uiteraard alleen als er ook een deeltijdopleiding bestaat.

(Video) Bachelor | Informatica | University of Amsterdam

Toon informatie voor jouw opleiding

(Video) Master | Militaire geschiedenis | Universiteit van Amsterdam

Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.

Welke opleiding volg je?

Inschrijving en herinschrijving

Central Student Service Desk (CSSD)

Heb je algemene vragen over studeren aan de UvA, zoals over in- of uitschrijven of collegegeld? Neem contact op met de CSSD.

Contactgegevens

(Video) Master | Educatie en Communicatie - Talen | Universiteit van Amsterdam
(Video) Webinar | Rechten studeren aan de UvA

Videos

1. Master | Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs | Universiteit van Amsterdam
(University of Amsterdam)
2. Bachelor | Universitaire Pabo van Amsterdam | Universiteit van Amsterdam
(University of Amsterdam)
3. Nicole Goertz, oud-student Forensische orthopedagogiek UvA
(Pedagogische en Onderwijswetenschappen)
4. Bachelor | Filosofie | University of Amsterdam
(University of Amsterdam)
5. Geesteswetenschappen: Jouw vooruitzicht op werk
(Universiteit Leiden)
6. Webinar | Bachelor of Science in Fiscale Economie | Universiteit van Amsterdam
(University of Amsterdam)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated: 16/07/2023

Views: 6274

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.