Minder tijdskrediet om voor je kind te zorgen: wat verandert er, en wat is er nog mogelijk? (2023)

Binnenland

Minder tijdskrediet om voor je kind te zorgen: wat verandert er, en wat is er nog mogelijk? (1)

2010 Getty Images

Eerder deze week stelde de federale regering haar begrotingsakkoord voor 2023-2024 voor. Naast ingrepen om onder meer de stijgende energieprijzen het hoofd te bieden, bevat het akkoord ook besparingen. Een daarvan is het inperken van het tijdskrediet om voor je kinderen te zorgen. Een maatregel die niet alleen op kritiek, maar ook op veel vragen botste. Waar gaat het nu eigenlijk concreet over?

Kathleen Heylen

(Video) Geef jij een vuurtje aan een kind van 13 jaar? | Mensenkennis

Om werk en gezin met elkaar te kunnen combineren, zijn er stelsels in het leven geroepen voor zowel werknemers als ambtenaren. Ze kunnen daardoor op voltijdse of deeltijdse basis verlof nemen om voor jonge kinderen te zorgen, ter compensatie wordt een vergoeding uitbetaald.

Economie Maaltijdcheques voor ambtenaren, energiesteun tot maart en duurdere sigaretten: dit staat in begroting federale regering di 11 okt 2022 14:04
 • Zo is er het ouderschapsverlof. Dan is een zogenoemd thematisch verlof waar moeders en vaders na de geboorte recht op hebben, voor een periode van maximaal 4 maanden voltijds. De thematische verloven gelden voor iedereen, ongeacht of je in de privé of bij de overheid werkt.
 • Vervolgens heb je het tijdskrediet met motief "zorg voor een kind jonger dan 8 jaar". Dat geldt voor werknemers in de privésector en heeft een maximumduur van 51 kalendermaanden. Let wel, die termijn geldt voor vijf vormen van tijdskrediet met motief samen. Dus zorg voor een kind jonger dan 8 jaar, maar ook palliatieve zorg, zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid, zorg voor een kind met een handicap jonger dan 21, zorg voor een zwaar ziek minderjarig kind. De maximumtermijn kan je met andere woorden niet per motief opnemen.
 • Er bestaat ook iets als loopbaanonderbreking. Dat is een gelijkaardig systeem als het tijdskrediet, maar dan voor federale ambtenaren.

De belangrijkste veranderingen waar het hier om gaat, zijn die aan het tijdskrediet met motief "zorg voor een kind jonger dan 8 jaar".

(Video) "Ik ben meer dan een blowend persoon" | DREAM SCHOOL 2023 | NPO 3 TV

Wat verandert er precies aan het tijdskrediet "zorg voor een kind jonger dan 8"?

Vandaag kunnen ouders voltijds (100 procent), halftijds (50 procent) of een vijfde (20 procent) tijdskrediet met motief aanvragen om te zorgen voor hun kind jonger dan 8 jaar. Dat moet worden aangevraagd én ingaan voor de 8e verjaardag van het kind. En dat zal veranderen. Vanaf 1 januari 2023 zal je alleen maar tijdskrediet kunnen aanvragen voor de zorg van je kind jonger dan 5. En dat zal moeten ingaan voor je kind 5 jaar geworden is.

Ook de maximumtermijn wordt ingekort: in plaats van 51 kalendermaanden kan je het tijdskrediet om voor je kind te zorgen, nog maar maximaal voor 48 maanden aanvragen. De maximumtermijn voor de vier andere motieven waarvoor 51 maanden geldt, blijft ook op 51 maanden.

Kan ik dan helemaal geen tijdskrediet meer nemen voor mijn kind tussen 5 en 8 jaar?

Daar zit een belangrijk onderscheid. De leeftijdsgrens van 5 jaar geldt énkel als je voltijds tijdskrediet (100 procent) wil opnemen. Neem je halftijds (50 procent) of een vijfde (20 procent) tijdskrediet, dan kan je dat ook na 1 januari 2023 nog aanvragen voor je kind 8 jaar geworden is. Volgens de redenering van de overheid hebben ouders minder nood aan voltijds tijdskrediet eens hun kinderen 5 jaar geworden zijn, omdat er dan leerplicht is en kinderen naar school gaan.

Er komt geen overgangsperiode voor wie kinderen heeft tussen 6 en 8 jaar, momenteel geen tijdskrediet opneemt, maar wel van plan was om in de nabije toekomst voltijds tijdskrediet op te nemen. De nieuwe regels gaan in vanaf 1 januari volgend jaar. Zit je in bovenstaande situatie, dan is voltijds tijdskrediet enkel nog mogelijk als je het voor Nieuwjaar van dit jaar aanvraagt én laat ingaan.

Wat als ik nu al 4/5e werk, kan ik dan nog tijdskrediet blijven opnemen?

Neem je nu al tijdskrediet met motief om voor je kind te zorgen, dan kan je dat gewoon voortzetten, klinkt het bij het kabinet van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS).

En ook: werk je 4/5e in ouderschapsverlof, met andere woorden, neem je 20 procent thematisch ouderschapsverlof op, dan kan je na afloop daarvan aansluitend 20 procent tijdskrediet nemen. Dan blijf je dus 4/5e werken volgens een verlofstelsel, zij het een ander.

Werk je 4/5e, maar zonder gebruik te maken van een verlofstelsel, dan kan je geen 20 procent tijdskrediet opnemen. Daarvoor moet je immers eerst een jaar voltijds gewerkt hebben. Dat was al zo en dat blijft ook zo.

(Video) Is het gevaarlijk om van geslacht te veranderen? (Over transgenders)

Verandert er iets aan het ouderschapsverlof?

Het ouderschapsverlof is zoals gezegd een van de vier thematische verloven, naast verlof voor medische bijstand, palliatief verlof en mantelzorg. Aan de voorwaarden voor ouderschapsverlof verandert er niets. Moeders en vaders blijven elk dus recht hebben op maximaal 4 maanden voltijds ouderschapsverlof per kind, dat ze mogen opnemen tot dat kind 12 jaar is. De aanvraag daarvoor moet ingediend zijn voor de 12e verjaardag, het moet ook voor die verjaardag ingaan.

Het enige wat bij de thematische verloven verandert, is de hoogte van de uitkering. Het basisbedrag blijft gelijk, maar de bonus die mensen die minstens 5 jaar bij dezelfde werkgever werken krijgen, verdwijnt.

Die bonus verdwijnt trouwens bij álle vormen van tijdskrediet en loopbaanonderbreking. Wie 5 jaar anciënniteit heeft, krijgt bij een halftijds of voltijds tijdskrediet 86 euro netto per maand, maar dat zal dus niet meer het geval zijn. Ook de bonus voor 50-plussers, die volgens de Gezinsbond tot 136 euro per maand kan bedragen, wordt bij alle verloven geschrapt.

Wat met de loopbaanonderbreking voor federale ambtenaren?

Loopbaanonderbreking is gelijkaardig aan het tijdskrediet in de privésector, maar geldt voor federale ambtenaren. Zij kunnen voltijds (100 procent) of deeltijdse loopbaanonderbreking (1/2e, 1/3e, 1/4e, 1/5e, afhankelijk van het bestuur waar ze onder vallen) nemen om voor hun kind te zorgen. De maximumduur geldt voor 60 maanden voor de hele loopbaan. Ook dat zou worden ingekort naar 48 maanden. En ook voor federale ambtenaren geldt dat de bonussen voor 5 jaar anciënniteit en 50-plussers bij alle verloven wegvallen.

En Vlaamse ambtenaren? Sinds de laatste staatshervorming is de loopbaanonderbreking voor Vlaamse ambtenaren een regionale materie. Voor hen bestaat het systeem van zorgkrediet. Dit is een federaal begrotingsakkoord, met federale maatregelen, en die zijn -op de veranderingen aan de thematische verloven na- niet op hen van toepassing.

(Video) Lost & Found | Critical Role | Campaign 2, Episode 13

Meest gelezen

 1. Oost-Vlaanderen Burgemeester D'Haese furieus over parlementaire vraag over Aalst carnaval, Ecolo trekt vraag terug in wo 08 feb 17:52
 2. Energieprijzen Fluvius treedt juridisch op tegen hardnekkige weigeraars van digitale meters wo 08 feb 19:29
 3. Muziek Italiaanse zanger Blanco vernielt bloemstukken op prestigieuze Sanremo-festival uit frustratie over technische problemen wo 08 feb 20:41
 4. Oorlog Rusland-Oekraïne Zelenski voor het eerst in Europa sinds de oorlog: "Hij is heel goed in PR" wo 08 feb 23:34
 5. Aardbeving Turkije-Syrië Blog - Al meer dan 12.000 doden na zware aardbevingen in Syrië en Turkije, onze reporter in Kilis: "Mensen durven nie... Update wo 08 feb 20:59
 6. Buitenland Aannemers in Turkije nemen het niet altijd even nauw met de veiligheid: "Steunkolommen worden soms gewoon weggehaald" wo 08 feb 17:48
 7. Vlaams-Brabant Sporza-presentator en voetbalanaliste Imke Courtois iszwanger, en wordt bewust alleenstaande moeder wo 08 feb 10:03
 8. Noord-Amerika Twee kindjes komen om nadat buschauffeur moedwillig inrijdt op kinderdagverblijf in Canada 00:43
 9. Wetenschap Hoogoplopende spanningen: hoe de vijf dodelijkste aardbevingen van de laatste 100 jaar veroorzaakt werden wo 08 feb 17:10
  (Video) Range Rover rusty brake pipe repair.
 10. Buitenland Het verhaal achter de pakkende foto's: 15-jarige Irmak werd in bed bedolven onder puin, jonge Mariam beschermt broert... wo 08 feb 13:57

FAQs

Wat verandert tijdskrediet? ›

Vanaf 01/01/2023 moeten werknemers die voltijds of deeltijds tijdskrediet mét uitkering aanvragen gedurende 12 maanden voor de aanvraag voltijds hebben gewerkt (incl. gelijkgestelde/ geneutraliseerde periodes), en dit voor alle motieven van tijdskrediet. Deze nieuwe regel is niet van toepassing op landingsbanen.

Kan je tijdskrediet vroegtijdig stoppen? ›

Ja. In onderling akkoord met je werkgever kun je vroegtijdig een einde stellen aan je loopbaanonderbreking/tijdskrediet. Dat akkoord moet betrekking hebben op het principe van het vroegtijdige einde en op de datum waarop de onderbreking zal worden stopgezet.

Heeft tijdskrediet invloed op mijn pensioen? ›

Wat is de invloed op mijn werknemerspensioen? Als u een uitkering van de RVA ontvangt én u de maximumduur nog niet hebt overschreden, dan telt uw periode van tijdskrediet mee: om te kijken of u vroeger met pensioen mag gaan; voor uw pensioenbedrag.

Hoeveel tijdskrediet per kind? ›

Er is dus een enkel en eenmalig recht op tijdskrediet van maximum 51 maanden voor het motief 'zorgen', geldig voor alle kinderen en niet 51 maanden per kind jonger dan 8 jaar.

Kan ik nog tijdskrediet zonder motief nemen? ›

Tijdskrediet zonder motief is afgeschaft per 1 april 2017. Je mag het enkel nog verlenen voor aanvragen die vóór 1 april 2017 werden ingediend. Hierbij maakt het niet uit of het een eerste aanvraag is of een verlenging van lopend tijdskrediet zonder motief.

Hoeveel verdien ik minder met 4 5? ›

Bij deeltijds werken wordt het voltijdse salaris dan herleid (bijvoorbeeld 20% minder als u van voltijds naar 4/5 gaat). Op dit afgeleide resultaat wordt dan de premie berekend.

Videos

1. The Howling Mines | Critical Role: THE MIGHTY NEIN | Episode 6
(Geek & Sundry)
2. Hush | Critical Role: THE MIGHTY NEIN | Episode 7
(Geek & Sundry)
3. Korda UNDERWATER - The Test Tapes | Carp Fishing
(Korda TV Carp Fishing)
4. Afl. 66 A-typisch ondernemen: Zelfstandig en wat met je pensioen? Jonas Mertens
(Annelies Delmoitié Freelance Administratief Wonder)
5. Waste and Webs | Critical Role: THE MIGHTY NEIN | Episode 10
(Geek & Sundry)
6. Middaggesprek 29 april 2021 - De loonnorm: het slotakkoord van het Belgische loonoverleg?
(Metaforum KU Leuven)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated: 03/13/2023

Views: 6005

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.